De OCT

Ondersteuning Commissie TVG

In het jaar 2017 heeft een reorganisatie- en bezuinigingsronde plaatsgevonden bij de PKN. Voor de cursus TVG had dat als consequentie, dat de personele en financiële ondersteuning, die jarenlang was verleend, werd stopgezet. De Landelijke Werkgroep TVG werd omgezet in de Ondersteunings Commissie TVG, kortweg OCT genoemd. Aan deze commissie, die bestaat uit cursusleiders of bestuursleden van aangesloten cursusplaatsen, wordt door de PKN nog wel begeleiding geboden vanuit de afdeling Ondersteuning Gemeenten.

Leden OCT

De OCT bestaat op dit moment uit afvaardigingen van TVG Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen en de gezamenlijke afdelingen met Gereformeerde Bondssignatuur.

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Annemarie van Duijn, TVG Rotterdam

Penningmeester: Heleen van de Velde, TVG Groningen

Redacteur Nieuwsbrief: Heleen van de Velde, ad interim

Lid: Simone Pluister, TVG Amsterdam

Lid: Renske Oldenboom TVG Rotterdam

Bijzonder lid: Machiel A. van den Berg, TVG Gouda, coördinator Stichting TVG met Ger. Bondssignatuur

Doel OCT

Het OCT heeft de volgende doelstellingen ontwikkeld:

 1. De belangrijkste doelstelling van het OCT is op landelijk vlak publiciteit genereren voor de TVG. Hiertoe onderhoudt het OCT een centrale website, TVG-Algemeen, waarop alle locaties van de TVG zijn aangesloten. Op deze centrale website heeft elke locatie een eigen pagina en is er een link naar de eigen websites van de locaties.
  Verder wil het OCT deze doelstelling nastreven door diverse instanties zoals lokale kerkelijke gemeenten, de landelijke Raad van Kerken en individuen te bewegen een link op hun websites te plaatsen naar de centrale TVG-website.
  Daarnaast wil het OCT deze doelstelling nastreven door landelijke bladen te bewegen een publicatie over de TVG op te nemen.
 2. De belangrijkste doelstelling van het OCT is op landelijk vlak publiciteit genereren voor de TVG. Hiertoe onderhoudt het OCT een centrale website, TVG-Algemeen, waarop alle locaties van de TVG zijn aangesloten. Op deze centrale website heeft elke locatie een eigen pagina en is er een link naar de eigen websites van de locaties.
  Verder wil het OCT deze doelstelling nastreven door diverse instanties zoals lokale kerkelijke gemeenten, de landelijke Raad van Kerken en individuen te bewegen een link op hun websites te plaatsen naar de centrale TVG-website.
  Daarnaast wil het OCT deze doelstelling nastreven door landelijke bladen te bewegen een publicatie over de TVG op te nemen.
 3. Het OCT communiceert, om een en ander te kunnen bereiken, door middel van een nieuwsbrief met de locaties. Deze verschijnt onregelmatig. De locaties kunnen hiervoor berichten aanleveren aan het bestuurslid met PR in de portefeuille.
  De nieuwsbrieven worden toegezonden aan de secretarissen van de locaties, opdat zij deze zullen doorzenden aan de docenten en de cursisten. Tevens wordt de Nieuwsbrief op de website TVG-algemeen geplaatst.
 4. Het OCT faciliteert de locaties door een overzicht te maken van bijzondere thema’s van docenten. Locaties worden daardoor in de gelegenheid gesteld docenten van andere locaties te ‘huren’ om speciale thema’s in te brengen in het gewone curriculum van die locatie dan wel in een vervolgcursus, zomercursus, Studium Generale, e.d.
  Locaties worden verzocht dat in te brengen.
 5. Om een en ander te kunnen bereiken verzoekt het OCT de locaties om een jaarlijkse afdracht per cursist.
 6. Het OCT organiseert jaarlijks een landelijke ontmoetingsdag. Daarop kunnen afgevaardigden van de locaties met elkaar in gesprek gaan over thema’s die de TVG zowel landelijk als lokaal aangaan.
  Doorgaans vindt deze dag in november plaats.
TVG Algemeen