TVG Nieuws 2021-2

2e Jaargang nr. 2
Maandag 23 augustus 2021

Redactie: Nico Riemersma, Den Haag
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 23 augustus 2021.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Een ronde langs alle locaties

voorpaginaVoor de zomer hebben we, Heleen van de Velde en Nico Riemersma, een ronde gemaakt langs alle locaties. We hadden voor elke locatie dezelfde vragen:

(1) Hoeveel mensen nemen er deel aan de TVG-cursus? Het aantal cursisten loopt per locatie zeer uiteen. Dat heeft voor een belangrijk deel ook met corona te maken. Op veel plaatsen wordt niet fysiek les gegeven. Als er via Zoom les wordt gegeven, is niet iedereen daar gelukkig mee. Sommigen zijn daarom afgehaakt.

Het minste aantal cursisten op een locatie is vijf (Sneek) en zes (Rotterdam). Er zijn locaties met elf (Onstwedde), met twaalf (Leeuwarden en Buitenpost), met zeventien (Groningen) en met negentien (Andel) cursisten. Boven de twintig komt men in Den Haag (negenentwintig), Goes (vijfentwintig) en Assen (zevenendertig). De vier locaties van de Gereformeerde Bond kennen in totaal tachtig cursisten.

(2) Zijn er voldoende docenten voor de vakken? Op veel locaties heeft men geen problemen om docenten te vinden. Op een enkele locatie vindt men het werven van docenten wel lastig. Idee: om aan een naburige locatie te vragen of daar een docent is die ook op die plek les zou willen geven. Als OCT zijn we ook bezig – op verzoek van locatie Andel – om een database te maken met daarin alle vakdocenten, waarvan zo nodig gebruik gemaakt kan worden.

(3) Worden er ook vervolgcursussen gegeven? Op die vraag wordt heel verschillend antwoord gegeven. Dat heeft met de aard van de vervolgcursus te maken. Dat kan een lezing of college zijn, maar ook een korte cursus met een thema dan wel een zomerschool. Zo werd er verteld over een korte cursus over Thomas Halik, elders was een lezing over J.S. Bach gepland. Ik hoorde ook van een vervolgcursus over het boek Openbaring in de kunst. Idee: kijk eens op de website van een andere locatie, als je om ideeën en/of thema’s verlegen zit.

(4) Hoe zien jullie de toekomst, als het gaat om het aantal cursisten, en hebben jullie voldoende financiële middelen? De meeste locaties hebben weinig zorgen over de financiën. Er ontstaan wel problemen, als het aantal cursisten minder wordt. En is wel een trend te zien dat het aantal deelnemers op tal van plaatsen minder wordt. Dat maakt het belang van goede en gerichte publiciteit noodzakelijk. Corona maakt voor sommige locaties een grotere, ruimere zaal nodig. Dat brengt dan wel vaak hogere kosten met zich mee, zo kregen we van diverse locaties te horen.

(5) Welke verwachtingen hebben jullie van ons als OCT? Diverse locaties melden dat ze geen speciale verwachtingen hebben. Den Haag zag graag dat we landelijk voor meer bekendheid zouden zorgen. Daartoe hebben we in het afgelopen jaar al verschillende acties ondernomen. Zo verschenen er verhalen in het blad Petrus van de PKN, in het Ouderlingenblad (zie ook verderop in deze Nieuwsbrief) en we vroegen om en kregen een link op de website van de Raad van Kerken naar onze website TVG-Algemeen. Amsterdam formuleerde de meeste verwachtingen: hulp bij het aantrekken van docenten, attenderen op nieuwe thema’s, uitwisselen van praktische informatie over online lesgeven. Op een aantal zijn we hierboven ingegaan (zie bij ‘idee’ hierboven). Op de voorgaande Landelijke Contactdag hebben we het uitgebreid de verschillende praktische mogelijkheden van het online lesgeven besproken.

Wat we wel gemerkt dat het contact, zowel telefonisch als via de mail, erg op prijs werd gesteld.

We hopen dat jullie zo een beeld hebben gekregen van de situatie op locatie. Mocht iemand hierover een vraag/opmerking hebben, mail deze naar: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl.

Een facebookpagina beginnen?

Verschillende locaties, zoals Groningen en Leeuwarden, hebben een eigen Facebookpagina. In Rotterdam en Den Haag wordt erover nagedacht om er een te beginnen. Wat zijn voor bovengenoemde locaties redenen om een dergelijke pagina te beginnen? Men merkt op: ‘Het is goed voor de publiciteit. Wij kondigen er onze cursussen op aan.’ ‘Je genereert er bekendheid voor de TVG mee. Wat je kunt doen, is gericht, betaald reclame maken. Daarvoor moet een verspreidingsgebied geselecteerd en een doelgroep gedefinieerd worden. De kosten zijn gelukkig niet al te hoog.’

Wil je meer informatie, wend je je dan tot de contactpersonen van de twee locaties, Leeuwarden en Groningen die een Facebookpagina hebben. Op de website van TVG-algemeen onder ‘Locaties’ vind je links naar hun websites.

Het is wel goed om eerst met elkaar na te denken over vragen als ‘Waarom zouden we op Facebook gaan?’ en ‘Wat willen we ermee bereiken?’‘

Als OCT horen we graag over jullie ervaringen. Je kunt ze doorgeven aan onze secretaris, Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl.

Landelijke Contactdag: op donderdag 18 november 2021

De Ondersteuningscommissie TVG heeft een datum vastgesteld voor de volgende Landelijke Contactdag. Deze zal worden gehouden op donderdag 18 november 2021, van 10.00-12.30 uur. Omdat de situatie rond corona nog onduidelijk is, vindt ook deze bijeenkomst via ZOOM plaats. We hopen dit keer op deelname vanuit alle locaties. Dat moet naar ons idee haalbaar zijn, omdat niemand nu tijd kwijt is aan reizen. Noteer alvast de datum van de LDC.  Heb je een onderwerp dat je graag op de agenda zag staan, dan horen we dat graag van jullie. Je kunt naar dit adres mailen, maar je kunt het natuurlijk ook naar Annemarie van Duijn sturen (zie het mailadres hierboven).

OCT op de website TVG-algemeen

Op de website TVG-Algemeen ontbrak nog een mededeling over de Ondersteuningscommissie TVG. Recent is dat aangevuld. Je kunt op deze website vinden wie deel uitmaken van het OCT alsook wat onze doelstellingen zijn: zie https://tvg-algemeen.nl/de-oct/.

Artikel over TVG in het Ouderlingenblad

We maken jullie ook graag attent op een artikel dat de voorzitter van het OCT, Adri van der Wal, schreef over de TVG (=Theologie voor Geïnteresseerden/Gemeenteleden). Hij schreef dat voor het Ouderlingenblad in een themanummer over ‘De lerende gemeente’ (april 2021). Je kunt het artikel ‘Geloofsonderricht voor geïnteresseerden’ vinden onder ‘Aanbevolen’ op de website TVG-Algemeen: https://tvg-algemeen.nl/cursus-tvg/. Misschien kan je het gebruiken voor de publiciteit van de eigen TVG-locatie?

Nico Riemersma

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen

TVG Algemeen