TVG Nieuws 2022-1

3e Jaargang nr. 1
Maandag 28 maart 2022

Redactie: Nico Riemersma, Den Haag
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 28 maart 2022.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Facebook en de cursusplaatsen

TVG Nieuws 2022_1Al enige jaren heeft Heleen van de Velde, penningmeester van het Ondersteuningscomité,  ervaring met een facebookpagina voor TVG Groningen. Op de laatste Landelijke Contact­dag zou ze daarover iets vertellen. Helaas is deze zoombijeenkomst niet doorgegaan, daarom geeft ze hierbij een overzicht van de voor- en nadelen van een facebookpagina.

 Voordelen

  • Mogelijkheid om de cursussen in te voeren als evenementen. Hierbij kun je aan­geven: de data, de tijd, de locatie en een link naar de website voor meer informatie.
  • Deze evenementen kunnen door middel van een advertentie gepromoot worden in een bepaald postcodegebied of naar een bepaalde doelgroep. Een advertentie voor een week kost ongeveer € 15,- à € 20,- , afhankelijk van de grootte van de verspreiding.
  • Op de pagina kunnen berichten gedeeld worden van items, die voor de cursisten van belang kunnen zijn, zoals concerten en lezingen in de omgeving en boekbe­sprekingen uit het vakgebied.
  • Er kan een besloten groep worden gestart van docenten en cursisten, waarin over en weer berichten kunnen worden gedeeld, waarop dan weer gereageerd kan worden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn reacties op de gegeven les of een erva­ring met een gelezen boek. Zo kan er buiten de les om gecommuniceerd worden.
  • Er is de mogelijkheid van het delen van foto’s en filmpjes. Wel vraag ik van te vo­ren aan de cursisten en docenten of ze bezwaar hebben tegen een afbeelding. Dit in verband met de privacy van cursisten en docenten.
  • Op dit moment heeft onze facebookpagina 51 volgers en bereik ik per advertentie ongeveer 1700 gebruikers van facebook (d.w.z. mensen die het bericht bekijken), waarvan 40 aangeven dat ze betrokken zijn. Percentueel is het bereik 60% vrouwen en 40% mannen.

 Nadelen

  • Lang niet alle cursisten hebben een facebookaccount.
  • Dit jaar heb ik voor het eerst twee nare reacties gehad op een aangekondigde cur­sus. Het betrof een mededeling over het seksueel misbruik in de RK kerk en de rol van geld en macht in de kerk. Je kunt erop reageren, maar het bericht ook verber­gen.

 Spin off

Tot nu toe was het aantal aanmeldingen voor de cursus via Facebook nog niet hoog, maar voor ons Open College ‘Jodendom’ van dit voorjaar meldden zich vier deelnemers via Facebook. Het heeft tijd nodig om bekend te raken. Ik zou zeggen: kijk eens op de face­bookpagina van TVG Groningen, dan krijg je een idee. De facebookpagina is te vinden onder de naam: Theologische Verdieping Groningen.

Voor meer informatie, stuur een mail naar nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Interview met Aarnoud Jobsen, cursusleider TVG Goes

Aarnoud Jobsen is bijna veertig jaar verbonden aan de TVG Goes, als cursusleider en docent in verschillende vakken. Hij is steeds predikant in Zeeland geweest. In 1987 is hij gepromoveerd op een studie over Numeri 11:1-20:13. Zijn betrokkenheid op de Cursus Theologische Verdieping, zoals het in Goes heet, was voor het ondersteuningscomité reden om hem te interviewen. Nico Riemersma legde hem veertien vragen voor. Het interview is te vinden op https://tvg-algemeen.nl/aarnoud-jobsen/ Hieronder zijn antwoord op vraag 3 en vraag 12:

  1. Hoe komt het dat je zo lang bij de TVG betrokken bent gebleven?

Ik ben altijd blijven wonen in de provincie Zeeland. Lesgeven aan de TVG vond ik mijn belangrijkste bovenplaatselijke taak als predikant. Ik heb als predikant veel boven­plaatselijk werk gedaan, in talloze commissies en deputaatschappen. In de jaren 1986-1994 was ik landelijke deputaat Kerk en Israël, waarvan de laatste vier jaren als voor­zitter. In die tijd van Kerk en Israël heb ik veel geleerd van de wijsheid en kennis van mijn mededeputaten. Studiebijeenkomsten met rabbijnen destijds boden ook de nodige inspiratie. Dat neemt niet weg dat ik ondanks al deze taken het werk als docent en studieleider aan de TVG altijd bovenaan heb gezet. Overigens is de cursus in Goes nu bekend onder de naam Cursus Theologische Verdieping. Bovendien kon ik zo veel van mijn inzichten als gepromoveerd oudtestamenticus delen met zeer gemotiveerde cursisten.

  1. Zie je ook bepaalde ontwikkelingen, als het om de TVG-cursus gaat? Zo ja, welke?

In de jaren 80 was het vormingselement nog belangrijker. De docent educatie was ge­pokt en gemazeld in het klassieke vormingswerk voor volwassenen. Wij zijn steeds meer een cursus geworden waarin de eerste twee jaar de nadruk ligt op kennisover­dracht van de kernvakken en in het derde jaar met een praktische toepassing in vak­ken als pastoraat, liturgiek, spiritualiteit, kerkmuziek en ethiek.

Landelijke Contactdag op woensdag 9 november 2022

Jaarlijks organiseren we als Ondersteuningscomité een Landelijke Contactdag voor het bestuur en de docenten van alle cursusplaatsen. De datum is woensdag 9 november 2022.

We beginnen om 12.00 uur met een lunch. Om 13.00 uur begint het programma met een lezing over de vraag ‘Hoe als TVG aan te sluiten op de maatschappelijk-religieuze situatie van dit moment?’  Daarna is er ruime gelegenheid om te reageren op de spreker. De naam van de spreker krijgt u later van ons te horen. Wilt u de datum alvast in uw agenda noteren?!

Een nieuw contactpersoon vanuit het Landelijk Dienstencentrum

In het verleden bestonden er nauwe banden met het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Een aantal jaren geleden zijn we meer op eigen benen komen te staan. Gelukkig is er nog wel iets van contact gebleven. Zo hebben we vanuit het LDC hebben we een contactpersoon toegewezen gekregen. In vorige jaren was dat mw. Nelleke Quist, tegen­woordig is dat mw. Ida van Aller. Met haar hopen we binnenkort een keer kennis te ma­ken in Utrecht.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen

TVG Algemeen