TVG Nieuws 2022-2

3e Jaargang nr. 2
Vrijdag 16 december 2022

Redactie interim: H.M. van de Velde
E-mail: nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 16 december 2022.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

Landelijke Contactdag op 9 november 2022

afbeelding nieuwsbriefIn het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht konden drie bestuursleden van de OCT om 12 uur acht deelnemers aan de landelijke contactdag begroeten. Dit waren afgevaardigden van TVG Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Sneek, Groningen en Onstwedde. Een goed begin van de bijeenkomst was de lunch, die in de vergaderzaal klaarstond.

Welkom

Na het welkom door voorzitter Adri van der Wal werd er een voorstelrondje gedaan. Om 13.15 uur begon het inhoudelijke onderwerp : “Hoe als TVG aan te sluiten op de maatschappelijke en religieuze situatie in deze tijd”. De voorzitter had al in de uitnodiging een stuk meegestuurd waarin hij een aantal gedachten over dit onderwerp had geformuleerd. Dit stuk kwam in deze vergadering niet ter sprake, maar is lokaal in de besturen te behandelen.

Inhoudelijk thema

De inleider van vandaag Adri Sterrenburg had om te bezinnen op het thema een enquête gehouden onder zijn tweedejaars cursisten. De vraag was of de verwachtingen van de cursisten gelijke tred houden met hun ervaringen in de cursus. In de meeste gevallen is dat zeer zeker het geval. De naam ‘theologische verdieping’ is representatief voor het gebodene. De meeste cursisten komen om te leren. De veelheid van de vakken en de variëteit van de deelnemers worden als waarde vol ervaren.

Om ruimte te geven aan verschillende zienswijzen en geloofsovertuigingen is een klimaat van veiligheid en vertrouwen onmisbaar. Het onderlinge gesprek is zeer belangrijk en daarom is in Den Haag de pauze verlengd naar een half uur.

Zeker worden in de lessen ook lijnen naar de actualiteit getrokken, maar de antwoorden van vroeger blijken ook nu verrassend actueel. De conclusie uit de peiling is dan ook, dat de cursus precies is wat de cursisten hadden verwacht.

De laatste vraag voor de discussie was: is de cursus laagdrempelig genoeg. Daarop volgde een levendige discussie. Een paar punten hieruit:

  • Er is een spanningsveld: hoe houd je je aan de stof als de discussie naar de actualiteit teveel tijd vergt. Wel inspelen op de actualiteit, maar deze niet laten bepalen
  • Er is zorgplicht van de docent als een cursist afhaakt, omdat de stof niet bij hem/haar past.
  • Een cursus van drie jaar past niet meer in deze tijd. Een modulaire structuur is misschien meer op z’n plaats.

De wet WBTR

Het volgende punt de wet WBTR betreffende bestuursaansprakelijkheid werd nu niet besproken. Het is in studie bij TVG Rotterdam. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier nader op in te gaan.

Nieuws uit de cursusplaatsen

Iedere aanwezige brengt verslag uit van het reilen en zeilen bij de betreffende cursusplaats. Sommigen krijgen de cursus financieel niet geheel rond door het teruglopen van deelnemers. De TVG Leeuwarden is om die reden ook helaas gestopt.

Financieel overzicht

De jaarrekening van 2021-2022 en de begroting voor 2022-2023 worden besproken. Het quotum voor het komend seizoen is weer vastgesteld op € 3,- per cursist.

Afscheid van Nico Riemersma

afscheidTenslotte werd afscheid genomen van OCT-lid en verzorger van de nieuwsbrief Nico Riemersma. Hij was vertegenwoordiger van de TVG Den Haag, waar hij docent Nieuwe Testament is.  Met een bos bloemen en een boekenbon werd de dank en waardering tot uitdrukking gebracht.

Rondvraag en sluiting

In de rondvraag kwam niets meer aan de orde. Wel werd waardering uitgesproken voor de plezierige bijeenkomst.

Precies volgens tijdschema bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis.

(Een uitgebreider verslag van de vergadering en de volledige lezing van Adri Sterrenburg worden naar de secretariaten gestuurd.)

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen

TVG Algemeen