TVG Nieuws 2024-1

4e Jaargang nr. 1
Donderdag 1 februari 2024

Redactie interim:
H.M. van de Velde
E-mail:
nieuwsbrief@tvg-algemeen.nl

Hieronder vind u de tekst van onze nieuwsbrief van 1 februari 2024.
Onderaan vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief desgewenst kunt opslaan en uitprinten.

10 april 2024 Landelijke Contactdag

afbeelding nieuwsbrief 2024-01Al enige tijd heeft u geen nieuwsbrief ontvangen van de OCT (Ondersteunings Commissie TVG) en ook hebben wij in het najaar geen Landelijke Contactdag georganiseerd. De reden daarvan is, dat onze commissie door het vertrek van twee leden t.w. onze voorzitter Adri van der Wal en de nieuwsbriefredacteur Nico Riemersma enigszins vleugellam is geraakt. Ook de penningmeester Heleen van de Velde heeft haar vertrek aangekondigd

Weliswaar is aangetreden Renske Oldenboom, docente bij TVG Rotterdam. Zij heeft aangegeven zich eerst te willen oriënteren en geen voorzitter te gaan zijn. Onderstaand treft u een stuk van haar hand aan, waarin ze iets vertelt over haar ervaringen en indrukken in de wereld van TVG.

Intussen hebben wij bij alle cursusplaatsen geïnformeerd hoe zij de rol van de OCT zien en de uitslagen daarvan zijn besproken in de vergadering van 27 september 2023 en in een Zoommeeting op 24 januari 2024. Daaruit blijkt dat belangrijk zijn: de overkoepelende website, de Landelijke Contactdag, Landelijke publiciteit en ondersteuning op juridisch gebied. Op onze vraag een bestuurslid af te vaardigen is geen respons gekomen.

Graag willen we daarom ook bestuursleden, docenten en eventueel cursisten uit het land ontmoeten om over de voortgang van de OCT te spreken.  Vooral willen van elkaar horen wat de sterke punten van TVG zijn en tegen welke problemen de cursusplaatsen oplopen. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken.

Wij hebben twee sprekers uitgenodigd van cursusplaatsen, die het op dit moment goed doen. Deze sprekers zullen ingaan op de manier waarop zij de werving en publiciteit voor hun cursus hebben gedaan. Dit zijn de cursusleider van TVG Sneek: Jan Henk Hamoen en PR-functionaris van TVG Assen: Chris Dees.

De datum die we daarvoor gepland hebben is 10 april 2024 van 12.00 – 15.30 in het Dienstencentrum van PKN.  De officiële uitnodiging met de agenda zal u t.z.t. gestuurd worden, maar zet de datum alvast in uw agenda.

Wij zijn op zoek naar bestuursleden. Hoeveel werk is dat?

 Misschien vraagt uw zich af welke bestuursleden we zoeken: In de eerste plaats een voorzitter en een penningmeester en  verder  iemand die de website actueel houdt en eens per jaar een nieuwsbrief schrijft.

Wij vergaderen ongeveer 4 x per jaar, 1 x met lunch in het Dienstencentrum en 3 x via een Zoomverbinding. Verder is de aanwezigheid op de Landelijke Contact Dag gewenst. Reiskosten worden uiteraard vergoed.

Is er nog een cursus theologie voor iedereen nodig?

Renske OldenboomMet veel elan geef ik als docent ethiek les in het kader van de ‘Theologie voor geïnteresseerden’ in Rotterdam. De lessen zijn zeer geanimeerd, we leren en discussiëren over integriteit, de grote filosofen en maatschappelijke kwesties. Wat heeft dat met mijn geloof te maken, is de vraag die wel telkens opnieuw beantwoorden.

Maar de 3-jarige cursus – waar ethiek een onderdeel van is – staat onder druk. Het lijkt alsof steeds minder mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen. Waar ligt dat aan? Er zijn heus wel wat oorzaken te noemen: de belangstelling uit de kerken wordt kleiner vanwege de krimp van de kerken en de vergrijzing van het ledenbestand. De leiding van de PKN is ook niet zo geïnteresseerd meer, dat er ondersteuning met materiaal en PR wordt geleverd.

Buiten de kerken weten mensen de cursussen niet te vinden, want zij hebben het al druk..

Toch blijkt telkens, dat mensen die deelnemen heel blij verrast zijn met de cursus. Gewaardeerd wordt het werken in groepsverband, het opdoen van kennis (mensen hunkeren daar soms echt naar!) en de betrokkenheid en deskundigheid van de docenten. Vaak bevlogen predikanten en pastoraal werkers of geestelijk verzorgers, die zich in een onderdeel van de theologie verdiept hebben. Of het nu ethiek is, of Oude Testament, of samen het evangelie van Markus lezen, de deelnemers genieten er met volle teugen van.

Dat maakt mij blij en het inspireert mij om te zoeken naar nieuwe vormen, om dit werk voort te zetten. Want sommige vormen passen niet meer bij deze tijd.

Mensen verbinden zich niet meer voor 3 jaar aan een cursus (Tenzij ze heel bang zijn om in hun pensioen niks te doen te hebben…) en mensen weten lang niet altijd wat ‘theologie’ betekent. We zullen dus meer moeten doen om ons ‘aanbod’ aantrekkelijk te maken.

Velen zijn daar al mee bezig. Omdat elke cursusplaats zelfstandig is, wordt er op veel plaatsen al geëxperimenteerd met het aanbod en de publiciteit. Soms zelfs met veel succes.

Een jaarthema, goede verspreiding in de lokale nieuwsbladen, een aantrekkelijke website, het is echt nodig dat die vernieuwing plaatsvindt. Als we willen dat de mensen die op zoek zijn naar theologische inzichten of een theologische manier om naar de wereld te kijken ons vinden. De filosoof Paul van Tongeren geeft ons een mooi voorbeeld van wat wij leren als wij vanuit de theologie naar de wereld kijken: “Het (kerkelijke) begrip ‘Epifanie’ helpt ons om te leren zien dat het wonder altijd al onder ons is.” Zo leren we in onze cursussen vooral ‘anders kijken’. En wie wil dat niet?

Op de aanstaande landelijke bijeenkomst wisselen we ‘best practices’ uit als het gaat om de vernieuwing van het programma en goede publiciteit. We hopen dat er vanuit alle cursusplaatsen belangstelling is om ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Van harte welkom!

Renske Oldenboom

 Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen

TVG Algemeen